My basic vinyl setup. Bozak AR-4 and 2 MK5's

IMG_5492.jpg